Tag: Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu: sự khác biệt?