Tag: Chia cổ tức tiền

Chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu: sự khác biệt?