Tag: P/B

[ ĐỊNH GIÁ ] Giá trị sổ sách BVPS & Chỉ số P/B